CANADA

Operator 1 - Kalmar Can Handler

locationMary River - Nunavut (NU),

atBaffinland Iron Mines

Estimated salary $65,832 a year

Job Description:

á±áááááªáááááááááá¦:
ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔭᒃᓴᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᖅᑎᒥᑦ
  • ᒪᓕᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᐅᓯᕆᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐋᕿᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᒻᐸᓂᒥᑦ.
  • ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᑕᑎᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᒥᒃ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᕕᒋᔭᑦᓯᓄᑦ.
  • ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑰᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᒻᐸᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᔭᐅᒍᕕᑦ ᐊᖏᕐᓗᑎᑦ.
  • ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᓐᓂᐊᓵᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓛᓂᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᔭᒃᓴᐃᑦ
á±áªááááááááá¦:
1 ᐅᑭᐅᒥ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᑰᓗᑎᑦ Kalmar ᐊᖁᑎ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ
ᐊᔨᐸᓗᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ
ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ
ᐸᕙᓐᓛᒃᑯᓂᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓂ
ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᒍᕕᑦ ᖃᑭᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᖁᓪᓗᑎᑦ ᐃᑲᔫᑎᒻᒪᕆᒃᑲᔭᖅᑐᖅ
  • ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔪᕆᖅᓲᐃᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
  • ᐅᖃᐅᓯᖅ: ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑑᕈᓐᓇᕈᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᖅ).
  • ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᖅ.
  • ᑭᕕᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ 50 ᐸᐅᓐᔅ
  • ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓯᓚᒥ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᖃᖅᑎᓪᓗᒍ
  • ᑎᒦᑦ ᐊᔪᖏᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᒃ

Similar Jobs in Nunavut