CANADA

Open Posting - Operator 3 Telehandler

locationMary River - Nunavut (NU),

atBaffinland Iron Mines

Estimated salary $65,832 a year

Job Description:

á±áááááªáááááááááá¦:
 • ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔭᒃᓴᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᖅᑎᒥᑦ
 • ᒪᓕᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᐅᓯᕆᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐋᕿᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᒻᐸᓂᒥᑦ.
 • ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᑕᑎᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᒥᒃ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᕕᒋᔭᑦᓯᓄᑦ.
 • ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑰᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᒻᐸᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᔭᐅᒍᕕᑦ ᐊᖏᕐᓗᑎᑦ.
 • ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᓐᓂᐊᓵᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓛᓂᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᔭᒃᓴᐃᑦ
á±áªááááááááá¦:
 • 2 ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐊᖁᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᑎᑦ Tele Handler
ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔨᐸᓗᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ
ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᐸᕙᓐᓛᒃᑯᓂᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ
ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔪᕆᖅᓲᐃᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
 • ᐅᖃᐅᓯᖅ: ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑑᕈᓐᓇᕈᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᖅ).
 • ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᖅ.
 • ᑭᕕᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ 50 ᐸᐅᓐᔅ
 • ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓯᓚᒥ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᖃᖅᑎᓪᓗᒍ
 • ᑎᒦᑦ ᐊᔪᖏᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᒃ

Similar Jobs in Nunavut