CANADA

Open Posting - Operator 1 Pit Viper Drill

locationMary River - Nunavut (NU),

atBaffinland Iron Mines

Estimated salary $65,832 a year

Job Description:

á±áááááªáááááááááá¦:
ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔭᒃᓴᑎᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᖅᑎᒥᑦ
 • ᒪᓕᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᐅᓯᕆᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐋᕿᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᒻᐸᓂᒥᑦ.
 • ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᑕᑎᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᒥᒃ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᕕᒋᔭᑦᓯᓄᑦ.
 • ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑰᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᒻᐸᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᔭᐅᒍᕕᑦ ᐊᖏᕐᓗᑎᑦ.
 • ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᓐᓂᐊᓵᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓛᓂᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᔭᒃᓴᐃᑦ
á±áªááááááááá¦:
 • 2 ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᑎᑦ Pit Viper ᓂᐅᖅᑑᑎᓄᑦ ᐊᖁᑎ
 • ᐊᖁᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᑎᑦ Epiroc L8/D65/PV271 ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ
ᐊᖁᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᑎᑦ CAT MD 6290/Bucyrus SKF/Reedrill SKF
ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔨᐸᓗᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ
ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ
ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᐸᕙᓐᓛᒃᑯᓂᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ
 • ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓂᐅᖅᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᕿᒃᓯᒪᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓐᖑᐊᓂᒃ
 • ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᑎᑦ ᓴᓇᔭᐅᖃᓐᓂᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ DTH ᐅᔭᕋᑦᑎᐊᖏᑦ
 • ᐊᖁᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᑎᑦ Epiroc D 65 ᐊᒻᒪᓗ Schramm ᓂᐅᖅᑑᑎᑦ
ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔪᕆᖅᓲᐃᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
 • ᐅᖃᐅᓯᖅ: ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑑᕈᓐᓇᕈᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᖅ).
 • ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᖅ.
 • ᑭᕕᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ 50 ᐸᐅᓐᔅ
 • ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓯᓚᒥ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᖃᖅᑎᓪᓗᒍ
 • ᑎᒦᑦ ᐊᔪᖏᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᒃ

Similar Jobs in Nunavut