CANADA

Open Posting - Operations Laborer -OPERATIONS LABORER

locationMary River - Nunavut (NU),

atBaffinland Iron Mines

Estimated salary $65,832 a year

Job Description:

á±áááááªáááááááááá¦:
ᐱᓕᕆᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕇᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓅᑎᒋᔪᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖃᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᔭᒃᓴᕐᓂ ᐱᓕᕆᓚᐅᓐᖏᓂᕐᓂ.
ᐱᓕᕆᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓄᑦ ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᖃᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᖓᓕᒫᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ
ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖃᖓᑎᑕᐅᓗᑎᒃ.
 • ᐅᖃᓪᓚᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᓗᑎᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᑯᓚᐃᑦᑐᒥᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᕆᐊᖃᖅᑕᓯ
ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.
 • ᐃᓚᐅᓗᑎᑦ ᓴᕿᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᖅ ᓴᓇᕕᖕᒥ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ / ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖁᓗᒋᑦ
ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑰᖅᑕᐃᓕᓂᖅ, ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᑦᑎᐊᖃᕐᓂᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖃᖓᓕᒫᖅ.
 • ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᐸᕙᓐᓛᒃᑯᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐱᐅᓯᖏᑦ/ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ/ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᖏᑦ
ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᑎᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᓚᐅᓐᖏᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ
 • ᐅᐊᓴᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ
 • ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ, ᓴᓇᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᓯᓚᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓪᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᕿᓚᒥ
 • ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᑑᑎᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᒡᓗᓯ ᐊᕙᑎᖕᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ
 • ᑭᓇᒥᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᖕᒪᖔᑕ ᓂᐅᖅᑑᑎᑦ ᐃᓚᖏᑦ
 • á±áªááááááááá¦:
  ᐊᑐᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᓂᐅᖅᑑᓯᕆᓂᖅ. ᐋᕿᓱᕈᓐᓇᕐᓗᒋᑦ DHT ᑲᐅᑕᐅᔭᐃᑦ
  ᐅᔭᕋᑦᑎᐊᖏᑦ, ᓂᐅᖅᑑᑎᑦ ᑮᓇᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓗᑎᑦ
  ᓂᐅᖅᑑᑎᑦ ᐃᓚᒃᓴᖏᓐᓂᒃ
  • ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐅᐊᔭᒨᖅᑐᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦ
  • ᐊᖁᓯᒪᓗᑎᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᑐᐃᓐᓇᓂᒃ, ᑲᑭᐊᓕᒃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓗᓚᐅᑎᓕᑦ
  ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑰᒍᕕᑦ ᐊᒃᑕᖅᑕᐅᔪᑦ ᒥᓪᓗᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ, ᑏᓱ ᒥᓪᓗᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᖃᐅᑎᑦ ᐊᖁᑖᓂᒃ
  ᐃᑲᔫᑎᒻᒪᕆᖃᔭᖅᑐᖅ
  • ᑐᑭᓯᓗᒋᑦ ᖃᓄᕆᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖅᓯᖅᑎᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᖕᒪᖔᑕ
  • ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔪᕆᖅᓲᐃᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ
  ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ
  • ᐅᖃᐅᓯᖅ: ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑑᕈᓐᓇᕈᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᖅ).
  • ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᖅ.
  • ᑭᕕᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ 50 ᐸᐅᓐᔅ ᑭᕕᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ 50 ᐸᐅᓐᔅ
  • ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓯᓚᒥ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᖃᖅᑎᓪᓗᒍ
  • ᑎᒦᑦ ᐊᔪᖏᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᒃ

  Similar Jobs in Nunavut