CANADA

Open POsting - GENERAL LABOURER

locationMary River - Nunavut (NU),

atBaffinland Iron Mines

Estimated salary $65,832 a year

Job Description:

á±áááááªáááááááááá¦:
ᐱᓕᕆᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕇᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓅᑎᒋᔪᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖃᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᔭᒃᓴᕐᓂ ᐱᓕᕆᓚᐅᓐᖏᓂᕐᓂ. ᐱᓕᕆᓗᒋᑦ
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓄᑦ ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᖃᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᖓᓕᒫᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑦ
ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖃᖓᑎᑕᐅᓗᑎᒃ.
 • ᐅᖃᓪᓚᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᓗᑎᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᑯᓚᐃᑦᑐᒥᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ,
ᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᕆᐊᖃᖅᑕᓯ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.
 • ᐃᓚᐅᓗᑎᑦ ᓴᕿᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᖅ ᓴᓇᕕᖕᒥ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ / ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖁᓗᒋᑦ
ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑰᖅᑕᐃᓕᓂᖅ, ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᑦᑎᐊᖃᕐᓂᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖃᖓᓕᒫᖅ.
 • ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᐸᕙᓐᓛᒃᑯᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐱᐅᓯᖏᑦ/ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ/ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᖏᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ
ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᑎᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᓚᐅᓐᖏᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ.
 • ᐅᐊᓴᕐᓗᒋᑦ, ᐅᖅᓯᖅᑎᕐᓗᒋᑦ, ᐅᖅᓯᖅᑎᕈᓯᕆᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔭᕆᐊᓕᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᓂᒃ ᐅᓯᑲᖅᑕᖅᑐᑦ
ᓴᓇᕐᑎᖏᓐᓂ, ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓴᓇᕕᖕᒥ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ
 • ᐅᐊᓴᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖏᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖅᓯᖅᑎᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓐᓂᐊᕐᓗᒋ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖃᓐᖏᑦᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ
ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᓴᓇᕕᑦ
ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᔪᑦ
 • ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒋᐊᖃᖅᑕᑎᑦ ᓄᒃᑕᐅᑎᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᓴᓇᕕᐅᔪᑦ
 • ᐱᔭᕇᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᔭᖅᑐᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᐱᔭᕇᕋᖓᕕᒋᑦ ᐱᔭᒃᓴᕆᑎᑕᐅᔪᑦ
ᐅᐊᓴᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᕐᓗᒋᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦ, ᐃᓚᒃᓴᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᔪᖏᑦ
 • ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ, ᓴᓇᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ
ᓯᓚᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓪᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᕿᓚᒥ
 • ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᑑᑎᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᒡᓗᓯ ᐊᕙᑎᖕᓂ
ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ
 • ᓴᓇᓗᑎᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᖃᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᕐᓗᐊᕌᓗᖕᒥ
á±áªááááááááá¦:
ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᑎᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓗᑎᑦ, ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓗᑎᑦ
ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᓄᒃᑕᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦ ᓴᓇᕕᖕᒥ
ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᒥ ᐱᓕᕆᔪᓂᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᓂᒃ
ᐅᓯᑲᖅᑕᖅᑐᓂ
ᓄᓇᓯᐅᑎᑐᐃᓐᓇᐃᑦ, ᑲᑭᐊᓕᒃ, ᖃᓗᕋᐅᑎᓕᒃ, ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᑦ ᐊᖏᔪᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ
ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᑲᔫᑎᓂᖓᓂᒃ
 • ᐱᓕᕆᔪᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᓂ ᓴᓇᓲᖅ ᖃᐅᔨᒪᔪᕐᔪᐊᑎᑐᑦ ᐃᓕᖁᓯᖃᖅᑐᖅ
 • ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ
ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᒃᓱᕆᐊᖃᖅᑐᑦ.
 • ᐅᖃᐅᓯᖅ: ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑑᕈᓐᓇᕈᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᖅ).
 • ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᖅ.
 • ᑭᕕᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ 50 ᐸᐅᓐᔅ.
 • ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓯᓚᒥ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᖃᖅᑎᓪᓗᒍ
 • ᑎᒦᑦ ᐊᔪᖏᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂ

Similar Jobs in Nunavut