CANADA

Apprentice - Heavy Equipment Service Technician

locationMary River - Nunavut (NU),

atBaffinland Iron Mines

Job Description:

áááá ááá±á§á ááá²ááá®áá´á§á¦:
ᐹᕙᓐᓛᒃᑯ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᐊᕙᒋᓂᐊᖅᑕᖓᓐᓂ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓗᓂ ᑭᓱᓕᕆᔨᙳᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓗᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓗᓂ ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ ᒪᓕᑲᑕᒡᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᕆᔭᕐᓂ ᓴᓈᒃᓴᒥᒃ. ᐱᐊᓂᑦᑎᐊᕈᕕᑦ ᑕᖅᑭᓄ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᕆᐅᕋᓱᒡᓗᒍ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᕋᕋᔭᖅᑐᖅ ᓴᓇᔪᓄ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ.

ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᒍᕕ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒧ , ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓚᕆᙳᕋᔭᖅᑐᑦ ᑭᓱᓕᕆᔨᙳᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐹᕙᓐᓛᓐᑯᓐᓄᑦ. ᐆᒃᑐᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓂᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑕᕕᒃ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᓂᕈᐊᕆᔭᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᒃᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐹᕙᓐᓛᓐᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᖏᑦᑎᒍᑦ. ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ.
á±áááááªáááááááááá¦:
 • ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᒋ ᒪᓂᖅᑲᒃᓴᐃᔾᔪᑎᑦ, ᑭᕕᒃᓯᓯ, ᓴᓕᒍᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓕᕆᔾᔪᑎᑦ, ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓇᐸᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑐᓯᐅᑎᓄ ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᕐᐸᒡᓗᒋ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕋᓗᐊᕐᒪᖓᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᒋ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓗᒋ ᓱᕋᒃᓯᒪᔭᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕈᑎᒋᖏᑕᖏ
ᓇᓂᓇᓱᒡᓗᒋ
 • ᓱᕋᒃᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᓕᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕆᓇᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᓕᖕᓂᒃ
  • ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐱᖁᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒡᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔨᔾᔨᕐᓗᒍ ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᖅ, ᐃᓚᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑕᖏᓗᒃᑖᖅ, ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓴᓇᕐᕈᑏᑦ ᐊᒡᒐᖕᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᖕᓄᑦ.
  • ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒌᖅᑐᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᑦ ᑕᒪᓐᓇᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒪᒃᑎᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᓴᓇᕙᒃᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᖏᓐᓄᑦ
  • ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᕐᓗᒋ, ᐅᖅᓯᖅᑎᕐᓗᒋ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᕙᒡᓗᒋ ᐊᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓕ
  • ᑲᒪᒋᕙᒡᓕᑦ ᐃᓚᕈᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓲᑦ ᓲᕐᓗ ᐊᖑᓇᓱᒍᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐱᖁᑏᑦ, ᑮᓇᓖᑦ, ᓄᕗᓖᑦ, ᑲᓕᔾᔪᑏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓪᓗᓕᕆᔾᔪᑏᑦ
  • ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ
  • ᐃᓚᓯᒋᐊᕆᐊᖃᑦᑕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓚᕈᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᓄᑖᑦ ᓄᓇᓕᕆᔾᔫᑏᑦ ᐱᖁᑏᑦ
  • ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᓕᕆᔨ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕆᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᓱᕐᓗ ᐃᓚᓯᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓛᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᒍᒥᑎᕆᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᓱᒃᑲᓕᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᑐᕈᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐃᒥᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᕕᒐᐅᔭᖏᓐᓂᒃ

  Similar Jobs in Nunavut